مطالعات معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان)

دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان) دارای 157 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای چاپ ، دفاع و ارائه می باشد. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه مقدمه 1 روش تحقيق 4 ضرورت تحقيق 5 بيان مسئله 5 بيان مو دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان),دانلود رساله و مطالعات معماری,طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان),رساله معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان),رساله معماری طراح|31022691|gfx
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مطالعات معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان) می باشد.

دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی خانه علوم و فن آوري (باشگاه دانش پژوهان جوان) دارای 157 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای چاپ ، دفاع و ارائه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه
مقدمه 1
روش تحقيق 4
ضرورت تحقيق 5
بيان مسئله 5
بيان موضوع 7
بيان هدف 8
مباني نظري معماري پروژه 8
مبنع درون‌ذاتي 9
منبع برون ذاتي 9
اصول كلي حركت و تحول 10
چند مسئله روشن در بارة‌ حركت 11
نقش تضاد در تغيير و حركت و تكامل 12
تضاد، زمينه‌ساز حركت 13
بحث فلسفي حركت 14
فصل اول مطالعات پايه
تحقيق و پژوهش 16
از نظر لغت 16
در اصطلاح 16
ضرورت‌هاي پژوهش 17
از نظر علمي 17
در جنبه مكتب‌شناسي 17
دامنه ضرورت‌ها 17
در جنبه حيات فردي 17
در جنبه اجتماعي 18
از نظر اخلاقي 18
از ديد اسلام 18
فوائد پژوهش 19
در جنبة فردي 19
در جنبة اجتماعي 19
در جنبة فرهنگي 20
نفس پژوهش و لذت آن 20
اهداف و مقاصد پژوهش 21
منظور از هدف 21
ضرورت و اهميت هدف در تحقيق 21
ويژگيهاي اهداف 22
دسته‌بندي اهداف 22
مشكلات و موانع تحقيق پژوهش 24
در رابطه با پژوهشگر 24
در رابطه با كادر تحقيق 25
در رابطه با منابع تحقيق 26
در رابطه با واقعيت‌هاي جامعه 26
انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران 27
تحقيق فردي 27
تحقيق گروهي 27
امكانات لازم براي پژوهش 27
در جنبه پژوهشگر 28
در جنبه مسأله پژوهش 28
امكانات در رابطه با واقعيت‌ها 28
امكانات اقتصادي 28
امكانات اجتماعي 29
امكانات سياسي 29
امكانات فرهنگي 29
امكانات مذهبي 29
امكانات ديگر 29
مراحل پژوهش 30
تعيين موضوع 30
تعيين مرز موضوع 30
تهيه اطلاعات 30
تدوين اطلاعات 30
تهيه فرضيه 30
بررسي مجدد فرضيه 31
تهيه اصل يا قانون 31
دستيابي به نظريه يا تئوري 31
نگارش و ارائه تحقيق 31
طرح پژوهش 31
طرح تحقيق 31
نكات مورد بحث در طرح 32
روش‌هاي كلي در پژوهش 33
روش‌هاي فلسفي مذهبي 33
روش‌هاي مطالعه‌اي 33
روش‌هاي تجربي 34
وضعيت علمي كشور 34
مشكلات و موانع ساختاري در نظام تحقيقاتي ايران 34
مشكلات مربوط به مديريت سياستگذاري و نيروي انساني 35
مشكلات مربوط به ساختار و تشكيلات تحقيقات 35
مشكلات مربوط به اطلاع رساني فرهنگ و آموزش 35
مشكلات مربوط به قوانين و مقررات 36
مشكلات مربوط به بهره‌برداري از منابع پژوهشي 36
نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ايران 36
رابطه علم و تكنولوژي با پژوهش 37
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوري 37
نياز به تربيت پژوهشگر 37

فصل دوم: مطالعات تكميلي
علم چيست؟ 39
علم در آينه معماري 40
معماري و الكترونيك 43
ناماديت 43
حسي بودن 43
چند رسانه‌اي بودن 43
معماري (مسئله يا پاسخ) 43
انگاره‌هاي پنهاني ذهنيت 44
پايداري 44
پويايي 44
تغيير 45
تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي 46
ضرورت تأسيس باشگاه دانش‌پژوهان 47
معرفي باشگاه دانش‌پژوهان جوان 48
باشگاه دانش‌پژوهان جوان 48
كليات 48
وظايف 48
اركان و تشكيلات 49
عضويت 51
امور مالي 51
آيين‌نامة پذيرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان 51
نمودار سازماني باشگاه دانش‌پژوهان جوان 53

فصل سوم: مطالعات تطبيقي
مطالعات تطبيقي 54
مركز تكنولوژي مك كورميك تريبون 54
دانشگاه تكنولوژي و مجموعه آموزشي لاورنس 57
دانشگاه تكنولوژي چالمرز 58
دانشگاه تكنولوژي ماساچوست 60
مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو 61
مبانی نظری طراح 63
مبانی طراحی معماری پروژه 64
فصل چهارم: مطالعات زمينه
جايگاه تاريخي همدان (همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران) 66
پيش از اسلام 66
هگمتانه: پايتحت هفت دودمان 66
اكباتان و هفت ويراني بزرگ 66
پس از اسلام 66
همدان در تاريخ معاصر 66
خصوصيات اقليمي و جغرافيايي استان همدان 67
مهمترين ارتفاعات و ناهمواريهاي استان همدان 68
آب و هواي استان همدان 69
رودخانه هاي استان همدان 69
وضعيت اقليمي استان همدان 69
مطالعات جغرافيايي شهرستان همدان 69
آب و هوا 71
ناهمواري ها 71
پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گيري آن 71
اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم 71
بازشوهاي كوچك 71
ديوارهاي نسبتا قطور 72
بام هاي مسطح 72
نوع مصالح 72
تحلیل سایت مورد نظر برای خانه علوم و فن‌آوري 73
برنامه‌ريزي فيزيكي پروژه 74
بررسي جمعيت هدف (گروه‌هاي مخاطب) 74
رايزني با اساتيد و مسئولان مختلف 74
بررسي نمونه‌هاي مشابه پژوهشي 74
اساسنامه باشگاه 74
استاندارد‌هاي موجود 74
طرح جامع فيزيكي 75
حوزه‌بندي فضاها 75
اداري 75
علمي ـ پژوهشي 75
خدماتي 76
ارتباطي 76
ابعاد، اندازه و استانداردهاي فضاهاي اصلي مجموعه 76
آزمايشگاه‌ها 76
طبقه‌بندي 76
روش‌ها يا گرايش‌ها 76
اصول طراحي 76
فضاي لازم براي هر نفر 77
انباري 77
فضاي مورد نياز 77
كتابخانه 77
ورودي در كتابخانه 77
قسمت مطالعه در كتابخانه 78
فضاي امانات كتابخانه 78
نورگيري در كتابخانه 78
سلف سرويس 79
ريزفضاها 79
ابعاد فضاها 81
منابع 89
نقشه های پروژه

مقدمه

اساس تفكر در تنظيم مباحث اين پايان‌نامه آن بوده است كه پژوهش بمانند هر فعاليت ديگر داراي شيوه‌ها و روش‌ها و مبتني به اصول و ضوابط است و توسعة آن در هر جامعه‌اي منجر به شكوفائي و رشد و تعالي در تمام زمينه‌ها مي‌شود.
تنگناهاي بخش پژوهش در جامعة امروز ما در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و… به وضوح قابل مشاهده است كه باعث بسياري از نابساماني ها و عقب‌ماندگي‌هاي كشور شده است. مطالعه و مقايسه سطح علم و تكنولوژي بين جامعة ما و جوامع توسعه يافته اين موضوع را بيشتر مشخص مي‌سازد.
علاوه بر عقب‌ماندگي علمي كشور از موضوعاتي كه ضرورت توسعة‌ بيشتر امر پژوهش را گوشزد مي‌كند مي‌توان به توصيه دين به تحقيق و تفحص در عالم، سفارش بزرگان علمي تاريخ كشور به جستجو و پرسشگري و ميل فطري انسان براي دستيابي به ناشناخته‌ها و رموز هستي اشاره كرد.
با نظر به اهميت امر پژوهش و جايگاه آن در توسعة علمي كشور و نيز توانمندي و كارايي جوانان در امر توسعه ايجاد مركزي با هدف گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين جوانان به عنوان يك راهكار و در قالب باشگاه دانش‌پژوهان جوان به صورت يك پروژة معماري در اين پايان‌نامه مورد نظر بوده است كانوني كه با فراهم آوردن امكاناتي چند، فرهنگ تحقيق و پژوهش را در بين جوانان گسترش داده و روحيه علم‌پروري و دانش‌اندوزي را در آنها تقويت كند.
دراين راستا و با اين هدف در اين رساله به لحاظ نظري و تئوري مطالعات چندي بر روي دو مقوله پژوهش و جوانان شده است.